FS-UM043

サイズ フリーサイズ
A 7
B 12
C 56〜61

FS-UM042

サイズ フリーサイズ
A 7
B 12
C 57〜62

FS-UM041

サイズ フリーサイズ
A 130
B 23
C 40
D 57
E 65
F 17
G 30

FS-UM040

サイズ M L XL
A.ウエスト 82 86 90
B.前股上 27 28 29
C.ヒップ 100 104 108
D.渡り幅 32.5 33.5 34.5
E.股下 70 71.5 73
F.裾口 25 26 27

FS-UM039

サイズ S M L XL
A.ウエスト 78 82 86 90
B.股上 20 20.5 21 21.5
C.ヒップ 94 98 102 106
D.裾口 47.5 49 50.5 52
E.股下 19.5 20.5 21.5 22.5
F.総丈 38 39.5 41 42.5

FS-UM038

サイズ S M L XL
A.着丈 66 69 72 75
B.肩幅 58 60 62 64
C.バスト 57.5 60 62.5 66
D.裾幅 57.5 60 62.5 65
E.袖丈 22 23 24 25
F.袖幅 23.5 24.5 25.5 26.5

FS-UM037(長袖)

サイズ M L XL
A.着丈 63 66 69
B.肩幅 38 40 42
C.バスト 45 47.5 50
D.裾幅 42 44.5 47
E.袖丈 57 59 61
F.袖口 10 10.5 11

FS-UM037(七分袖)

サイズ M L XL
A.着丈 63 66 69
B.肩幅 38 40 42
C.バスト 45 47.5 50
D.裾幅 42 44.5 47
E.袖丈 40 41.5 43
F.袖口 10 10.5 11

FS-UM037(半袖)

サイズ M L XL
A.着丈 63 66 69
B.肩幅 38 40 42
C.バスト 45 47.5 50
D.裾幅 42 44.5 47
E.袖丈 23 24 25
F.袖口 16 17 18

FS-UM036

サイズ S M L XL
A.着丈 66 69 72 75
B.バスト 58.5 61 63.5 66
C.裾幅 58.5 61 63.5 66
D.袖幅 32.5 33.5 34.5 35.5
E.肩幅 42 44 46 48
F.袖丈 38 39 40 41

FS-UM035

サイズ S M L XL
A.ウエスト 78 82 86 90
B.股上 26.5 27 27.5 28
C.ヒップ 99 103 107 111
D.膝周り 43.5 45 46.5 48
E.股下 58 59 60 61
F.裾口 25 26 27 28
G.総丈 87.5 89 90.5 92

FS-UM034

FS-UM033

FS-UM031

サイズ M L XL
A.着丈 67 69 71
B.バスト 57 59 61
C.裾幅 57 59 61
D.裄丈 81 83 85
E.袖口 14 14.5 15

FS-UM030

サイズ M L XL
A.着丈 67.5 69.5 71.5
B.バスト 56 59 61
C.裾幅 43 46 48
D.裄丈 84 87 89
E.袖口 9 9.5 10

FS-UM028

サイズ M L XL XXL
A.着丈 65 68 71 74
B.バスト 50 54 58 60
C.裾幅 49 53 57 59
D.袖口 16 17 18 19
E.袖丈 42 44 46 48

FS-UM027

サイズ S M L XL
A.ウエスト 68(+20) 72(+20) 76(+20) 80(+20)
B.裾口 43 44 45 46
C.股上 19.5 20 20.5 21
D.股下 23 24 25 26
E.総丈 43.5 45 46.5 48

FS-UM026

サイズ S M L XL
A.ウエスト 72 76 80 84
B.裾口 55 57 59 61
C.股上 25 26 27 28
D.股下 23 24 25 26
E.総丈 42 44 46 48

FS-UM025

サイズ M L XL
A.着丈 67 69 71
B.バスト 52 54 56
C.裾幅 47 49 51
D.袖口 9 9.5 10
E.袖丈 84 86.5 89

FS-UM023

サイズ M L XL
A.ウエスト 74 78 82
B.股上 29.5 30.5 31.5
C.ヒップ 98 102 106
D.膝幅 44 45 46
E.股下 66.5 68.5 70.5
F.裾口 25 26 27

FS-UM022

サイズ M L XL
A.ウエスト 81(+14) 85(+14) 89(+14)
B.股上 25 26 27
C.ヒップ 99 103 107
D.膝幅 46 47 48
E.股下 75 77 79
F.裾口 36 37 38

FS-UM021

サイズ M L XL
A.着丈 67 70 73
B.バスト 57.5 60.5 63.5
C.裾幅 53 56 59
D.袖口 9.5 10 10.5
E.裄丈 87 89.5 92

FS-UM018

サイズ S M L XL
A.着丈 65 67 69 71
B.バスト 50.5 53 55.5 58
C.裾幅 47.5 50 52.5 55
D.袖口 15 15.5 16 16.5
E.裄丈 41.5 43 44.5 46

FS-UM017

サイズ S M L XL
A.着丈 73 75 77 79
B.バスト 55.5 58 60.5 63
C.裾幅 53.5 56 58.5 61
D.袖口 19.5 20 20.5 21
E.裄丈 52.5 54 55.5 57

FS-UM016

サイズ S M L XL
A.ウエスト 70〜90 83〜94 87〜98 91〜102
B.股上 31 32 33 34
C.ヒップ 96 100 104 108
D.膝幅 40 41 42 43
E.股下 72 73 74 75
F.裾口 32 33 34 35

FS-UM014

サイズ M L XL
A.肩幅 51 52.5 54
B.バスト 56 58 60
C.袖幅 25.5 26 27
D.着丈 69 72 75
E.裾幅 56 58 60
F.袖丈 58.5 60.5 62.5

FS-UM013

アウター

サイズ M L XL
A.袖丈 66 68 71
B.身幅 57 59 61
C.前丈 54 57 60
D.着丈 68 71 74
E.裾巾 45 47 49

インナー

サイズ M L XL
A.袖丈 65 67 70
B.身幅 55 57.5 60
C.前丈 55 58 61
D.着丈 68 71 74
E.裾巾 55 57.5 60

FS-UM012

サイズ M L XL
A.ウエスト 40.5 43.5 46.5
B.股上 23.5 24 24.5
C.ヒップ 52 54 57
D.渡り巾 33 34 35.5
E.股下 80.5 81.5 83
F.総丈 104 105 107

FS-UM011

サイズ M L XL
A.袖巾 22.7 23 23.7
B.前丈 58.5 61 63.5
C.身幅 55.5 58.5 60.5
D.裾巾 53 56 58
E.袖口 12.5 12.5 13
F.裄丈 89 92 95
G.着丈 73.5 75.5 78

FS-UM010

サイズ M L XL
A.着丈 67 69 71
B.バスト 52 54 56
C.袖丈 84 86.5 89
D.裾幅 47 49 51
E.袖口 9 9.5 10

FS-UM009

サイズ S M L XL
A.ウエスト 68(+20) 72(+20) 76(+20) 80(+20)
B.股上 19.5 20 20.5 21
C.ヒップ 99 103 107 111
D.膝幅 38 39 40 41
E.股下 71 72 73 74.5
F.裾口 29 30 31 32

FS-UM008

サイズ Free
A 8
B 13
C 66(最大)

FS-UM007

サイズ Free
A 7
B 12
C 58

FS-UM006

サイズ Free
A 7.5
B 11
C 58

FS-UM005

サイズ S M L XL
A.ウエスト 34.5 37.5 40.5 43.5
B.股上 23 23.5 24 24.5
C.ヒップ 48 51 54 57
D.渡り巾 31 32.5 34 35.5
E.股下 78.5 80 81.5 83
F.総丈 101 103 105 107

FS-UM004

サイズ S M L XL
A.袖丈 11.5 12 12.5 13
B.前丈 56 58.5 61 63.5
C.身幅 51.5 54.5 56.5 58.5
D.裾巾 49 52 54 56
E.袖巾 21.5 22.3 23 23.7
F.裄丈 86 89 92 95
G.着丈 71 73 75.5 78

FS-UM003

サイズ XS S M L XL
A.総丈 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5
B.股下 49 49 49 49 49
C.わたり 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5
D.ウエスト 58 58 58 58 58
E.ヒップ 90 90 90 90 90
F.裾幅 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5

FS-UM002

サイズ S M L XL
袖丈 65 67 69 72
身幅 55 57 59 61
前丈 56 59 62 65
着丈 64 67 70 73
裾巾 45 47 49 51

FS-UM001

アウター

サイズ M L XL
A.袖丈 66 68 71
B.身幅 57 59 61
C.前丈 54 57 60
D.着丈 68 71 74
E.裾巾 45 47 49

インナー

サイズ M L XL
A.袖丈 65 67 70
B.身幅 55 57.5 60
C.前丈 55 58 61
D.着丈 68 71 74
E.裾巾 55 57.5 60